Obchodné Podmienky

I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Ondrej Piják, EscapeHouse.sk

IČO: 47965835

DIČ: 1076074340

email: escapehouse.sk@gmail.com

telefón: +421 944 039 545

web: Ondrej Piják, www.escapehouse.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese eshop.escapehouse.sk (ďalej len „internetový obchod").

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,

 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí

objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

 

IV.Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

V.Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi: • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č SK30 8330 0000 0024 0066 7006 , vedený vo Fio Banke,

 • bezhotovostne platobnou kartou,

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uhradením faktúry,

 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,

 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajni zásielok.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

8. Tovar je kupujúcemu doručený:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke

 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,

 • elektronicky na email zadaný objednávateľom (pri poukazoch)
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene

 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok. 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo

opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • výmenu za nový tovar,

 • opravu tovaru,

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,

 • odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar podstatnú vadu,

 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

 • pri väčšom počte chýb tovaru.

7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas nezvolí , má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava

doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

20. Pri zakúpení darčekového poukazu kupujúci nemá nárok na náhradu finančných prostriedkov v prípade zmeškania využitia poukazu do jeho expirácie. 

21. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

VIII.Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.Osobné údaje

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

X.Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

XI.Záverečné ustanovenie

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 10.02.2021

 

Všeobecné obchodné podmienky na služby

1.Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a príjemcom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb. Poskytovateľom je spoločnosť EscapeHouse s.r.o., Cajlanská 214, 90201 Pezinok,

  IČO: 47965835

  DIČ: 1076074340

  , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 119857/B (ďalej len ako „poskytovateľ“).
 • Ďalšie kontaktné údaje poskytovateľa:

Korešpondenčná adresa: Cajlanská 214, 90201 Pezinok

Bankové spojenie: účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK30 8330 0000 0024 0066 7006

E-mail: kontakt@escapehouse.sk

Tel. číslo: +421 944 039 545

 • Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby dodávané poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP (ďalej len ako „užívateľ“).
 • Služby sú akékoľvek služby poskytované poskytovateľom vrátane elektronických služieb.
 • Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetových portálov escapehouse.sk a escapehouse.eu (ďalej len ako „internetové portály“), ktorých je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len ako „služby“).
 • Predmetom zmluvy o poskytnutí služieb je poskytovanie akýchkoľvek služieb (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí služieb“).
 • Zmluva je medzi poskytovateľom a užívateľom uzavretá v súlade s Článkom 2 VOP elektronickými prostriedkami na diaľku. Zmluvou podľa VOP sa rozumie aj zmluva, ktorá nie je uzavretá na diaľku.
 • Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj.

2.Úvodné ustanovenia

 • Poskytovateľ na základe zmluvy o poskytovaní služieb poskytuje užívateľovi ako objednávateľovi služby uvedené na internetových portáloch poskytovateľa, a to v písomnej, telefonickej alebo on-line forme (chat) alebo prostredníctvom on-line rozhovoru.
 • Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa aj on-line služby, ktorými sa na účely týchto VOP rozumejú video nahrávky uvedené na internetových portáloch vo forme videoškolení, videopríkladov z praxe, videočlánkov, atď.

3.Objednávka a uzavretie zmluvy

 • Odoslaním objednávky prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu (pomocou elektronického formulára, e-mailom, poštou, osobne alebo telefonicky) alebo prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu kúpiť alebo objednať resp. tlačidla označujúceho úkon objednania, s výnimkou pokynu resp. tlačidla „nezáväzná objednávka“ alebo iného označenia nezáväznosti úkonu, sa objednávka stáva záväznou a na jej základe dochádza k uzatvoreniu zmluvy, z ktorej vznikajú poskytovateľovi a užívateľovi vzájomné práva a povinnosti, a to poskytovateľovi najmä povinnosť poskytnúť v stanovenej forme užívateľovi objednanú službu a užívateľovi povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú službu.
 • Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa užívateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.
 • V prípade, ak neboli všetky užívateľom uvedené údaje v objednávke správne a úplné, je poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju užívateľovi ako objednávateľovi potvrdí.
 • Užívateľ je povinný pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a následne v prípade potreby opraviť alebo upraviť údaje ním uvedené.
 • Užívateľ uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými  obchodnými podmienkami pre objednanie služieb uvedených na internetovom portáli.
 • Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
 • Užívateľovi je po vytvorení objednávky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 • Užívateľ je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,…). Ak sa e-mail od poskytovateľa objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky užívateľa, presunie si ho do hlavného priečinka a e-mailovú adresu poskytovateľa si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od poskytovateľa. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní užívateľ nenájde e-mail poskytovateľa, požiada o vyriešenie problému poskytovateľa na e-mail kontakt@escapehouse.sk.

4.Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

 • Zoznam služieb na internetových portáloch je katalógom bežne dodávaných služieb a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých z nich. Dostupnosť služieb bude pre užívateľa potvrdená na základe dopytu užívateľa.
 • Užívateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetových portáloch a súčasne pokynmi poskytovateľa doručenými emailom alebo iným komunikačným prostriedkom.
 • Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými užívateľom prostredníctvom internetových portálov  alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.) v dohodnutom termíne. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi užívateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú. Poskytovateľ je povinný informovať užívateľa o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vzhľad a rozsah služieb, nahradiť ich podobnými službami a priebežné služby rozvíjať.
 • Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany užívateľa, je užívateľ povinný takúto súčinnosť poskytovateľovi bezodkladne po jeho výzve, najmä, ale nie len v prípadoch keď poskytovateľ požiada užívateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke, poskytnúť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia služby užívateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v danom období. O tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný užívateľa bezodkladne informovať. V prípade ak užívateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.
 • Užívateľ je povinný prevziať službu v mieste zmluvnými stranami v mieste uvedenom v objednávke. Čas poskytnutia služby bude uvedený vždy v objednávke, ktorá bude potvrdená poskytovateľom. V prípade, ak dôjde k zrušeniu  služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a to aj opakovane, o čom poskytovateľ informuje užívateľa elektronicky e-mailom alebo telefonicky.
 • Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode s poskytovateľom.

5.Obsah internetových portálov

 • Prístup k internetovým portálom a ich používanie užívateľom je bezplatné. Obsah internetových portálov je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil poskytovateľ (ďalej len ako „obsah“).
 • Obsah je chránený autorským právom poskytovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre vlastnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 • Kliknutím na niektoré odkazy na internetových portáloch môže dôjsť k ich opusteniu a k presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú poskytovateľom kontrolované a poskytovateľ nie je zodpovedný za ich obsah, ani za prípadnú škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku takéhoto presmerovania.

6.Cena poskytovaných služieb a platobné podmienky

 • Cena za poskytnutie služieb užívateľovi sa vždy riadi cenníkom poskytovateľa aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany si však môžu cenu poskytovaných služieb dojednať aj individuálne.
 • Poskytovateľ nie je platca DPH a ceny za služby nie sú uvedené vrátane DPH.
 • Cena za poskytnutie služby na mieru, sa uhrádza vždy vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví užívateľovi po objednaní služby zo strany užívateľa pred dodaním služby. Užívateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti. V prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.
 • Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatenej služby.
 • Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením poskytovateľovi.
 • V prípade, že sa pri niektorej službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť službu za chybnú cenu. V takomto prípade poskytovateľ môže užívateľovi ponúknuť poskytnutie služby za riadnu cenu. Ak užívateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť.
 • Ak z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovanej služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.
 • Predfaktúry je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba online prostredníctvom platobnej brány
  2. internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu užívateľa na účet poskytovateľa.
  3. v hotovosti
  4. vkladom na účet poskytovateľa
  5. Platobnou kartou

7.Miesto poskytnutia služby

 • Za dodanie služby je považované jej osobné poskytnutie užívateľovi na mieste zmluvnými stranami vopred dohodnutom.
 • Za dodanie on-line služby je považované poskytnutie prístupových údajov na internetové portály užívateľa.

8.Reklamácie

 • Užívateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (na mailovú adresu kontakt@escapehouse.sk)  na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 • V prípade, ak užívateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže  poskytovateľovi podať emailom (na mailovú adresu kontakt@escapehouse.sk)  alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby,  deň jej dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

 9.Zmluvné pokuty

 • V prípade, ak užívateľ objednanú službu neprevezme v lehote platnosti uvedenej v objednávke, užívateľovi zaniká právo na poskytnutie služby a poskytovateľ nie je povinný vrátiť uhradenú sumu užívateľom teda prepadá ako zmluvná pokuta.
 • Užívateľ môže požiadať poskytovateľa o zmenu termínu dodania služby maximálne dvakrát. V prípade, ak užívateľ objednanú službu neprevezme ani na druhý krát zmenený termín (resp. ďalší krát požiada o zmenu termínu poskytnutia služby), vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne užívateľovi zaniká právo na poskytnutie služby. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po márnom uplynutí druhý krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania služby. Prípadným odstúpením užívateľa od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb).
 • V prípade, ak užívateľ požiada o zmenu termínu poskytnutia služby v deň, ktorý je zmluvnými stranami dohodnutý ako deň poskytnutia služby, ak sa v dohodnutý termín poskytnutia služieb nedostaví na vopred dohodnuté miesto ich poskytnutia, vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne užívateľovi zaniká právo na poskytnutie služby. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po márnom uplynutí 2. krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania služby. Prípadným odstúpením užívateľa od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby (v prípade jeho odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb).
 • V prípade, ak užívateľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí služieb v deň, kedy má byť na základe dohody zmluvných strán poskytnutá, vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu VOP bezodkladne po doručení. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu VOP s peňažnou pohľadávkou užívateľa na vrátenie zaplatenej ceny služby.

10.Zmena zmluvy

 • Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne, a to na základe vzájomnej dohody užívateľa a poskytovateľa.

11.Doba trvania zmluvy

 • Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená podľa jednotlivej objednávky,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť.
 • Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou užívateľa a poskytovateľa alebo písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, ktoré je možné vykonať aj bez udania dôvodu.

12.Zrušenie zmluvy

 • Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb kedykoľvek. V prípade odstúpenia od zmluvy po úhrade ceny za poskytnutie služby, zo strany užívateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi takto poskytnuté plnenie.
 • Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z..
 • Odstúpením od zmluvy zo strany užívateľa nie je dotknutý nárok poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle článku 6. VOP.
 • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej uzatvorení, alebo nepotvrdiť objednávku v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie užívateľ nezabezpečí bezodkladnú nápravu.
 • Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomnou formou poštou na adresu: EscapeHouse s.r.o., Cajlanská 214, 90201 Pezinok alebo e-mailom na e-mailovú adresu kontakt@escapehouse.sk.
 • Užívateľ pri uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy uvedenie svoje údaje (meno, priezvisko/ názov, adresu/ sídlo, emailovú adresu), odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby s presným uvedením názvu služby, dátum záväznej objednávky a tiež dátum zaslania odstúpenia od zmluvy.

13.Práva a povinnosti užívateľa

 • Užívateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom s poskytovateľom.
 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  • pre používanie služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
  • obsah týchto služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať;
  • poskytovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či užívateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overiť si ich dodržiavanie.
 • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri objednávke služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 • Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

14.Práva a povinnosti poskytovateľa

 • Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu využívať služby uvedené na internetových portáloch v súlade s VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto služieb alebo VOP.
 • Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb z dôvodov nutnej správy, údržby alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby alebo opravy.
 • Poskytovateľ je oprávnený uverejňovať inzerciu v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

15.Komunikácia

 • Užívateľ súhlasí s  telefonickou komunikáciou, elektronickou komunikáciou (e-mail, sociálne siete), s komunikáciou prostredníctvom pošty alebo elektronických médií (skype, google), a za týmto účelom poskytne poskytovateľovi svoj mail, telefónne číslo a poštovú adresu. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je užívateľ povinný oznámiť ich poskytovateľovi. Do momentu oznámenia zmeny v kontaktných údajoch je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
 • Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj užívateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.
 • Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word (*.DOC alebo *.DOCX) alebo v inom bežnom formáte (*.rtf alebo *.pdf). Na tento účel sú poskytovateľ aj užívateľ povinní zabezpečiť, aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.

16.Zodpovednosť

 • Služby ponúkané prostredníctvom internetového portálu sú informačnými službami.
 • Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom užívateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia informácií poskytovateľom. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z využitia informácií užívateľom.
 • Služby poskytované poskytovateľom nie sú zákonným poradenstvom ani zákonnými službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií má iba všeobecný, sumarizačný, ale najmä informatívny charakter.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetových portálov.
 • Články uverejnené na internetových portáloch sú chránené autorským právom. Užívateľ berie na vedomie, že dodávané služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti EscapeHouse s.r.o..
 • Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, užívateľ má právo využívať služby výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu služby. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách, resp. akýmkoľvek spôsobom.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi najmä, nie však výlučne, tým, že užívateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje vo formulároch odoslaných poskytovateľovi, ak neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní služby, alebo ak akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím služby.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetových portálov.
 • Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením sa na internetové portály. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa zaťažuje užívateľa.

17.Ochrana osobných údajov

 • V súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa poskytovateľ považuje za prevádzkovateľa (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa, v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa (t.j. bežné osobné údaje) a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje, ktoré užívateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy, prevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje užívateľa uchováva po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby osobné údaje užívateľa vymaže.
 • V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov poskytovateľ používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača užívateľa sú uvedené na webových stránkach poskytovateľa. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia užívateľa. Poskytovateľ používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok escapehouse.eu a www.escapehouse.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu poskytovateľa. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu užívateľa.  Údaje, ktoré poskytovateľ získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom.
 • Za podmienok stanovených v GDPR má užívateľ nasledovné práva:
  • právo vedieť či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,
  • právo na opravu jeho osobných údajov u prevádzkovateľa tak, aby boli správne, úplné a aktuálne,
  • právo na vymazanie jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
  • právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa,
  • právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme u prevádzkovateľa,
  • právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje.
 • Užívateľ za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môže kontaktovať prevádzkovateľa niektorým z týchto spôsobov:
  • e-mailom na kontakt@escapehouse.sk, alebo
  • listinne na adresu EscapeHouse s.r.o., Cajlanská 214, 90201 Pezinok, Slovenská republika.
 • Všetkými žiadosťami sa prevádzkovateľ bude zaoberať a o výsledku ich vybavenia bude užívateľov informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podajú.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením / šifrovaním prístupu na web, vykonávaním pravidelných aktualizácií systému, vykonávaním pravidelných zálohovaní systému.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

18.Alternatívne riešenie sporov

 • V prípade, že užívateľ nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodanou službou, má právo napísať na e-mail kontakt@escapehouse.sk. Pokiaľ reklamácia užívateľa nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že poskytovateľ mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona č. 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. môže od užívateľa požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže užívateľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku.

19.Záverečné ustanovenia

 • Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.
 • Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a v prípade, že užívateľom je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa tento zmluvný vzťah riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP.
 • Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu 24 hodín denne na internetových portáloch a v tlačenej podobe sú k dispozícii v sídle poskytovateľa.
 • Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená internetových portáloch poskytovateľa, event. prístupná v mieste sídla poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.
 • Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových portáloch sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi poskytovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou internetového portálu a jeho používaním užívateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

 

V Pezinku 04.08. 2022

Späť do obchodu